(PO) Rapid life životná poisťovňa, a.s., IČO 31690904

Garbiarska 2, 04071 Košice

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
04.02.2021Okresný súd Košice I P r e d l ž u j e správcovi lehotu na popretie pohľadávok o 30 dní.
29.01.2021Okresný súd Košice I U r č u j e, že na podanie zo dňa 21.12.2020, doručené správcom podstaty tunajšiemu súdu dňa 11.01....
05.01.2021Okresný súd Košice I P r e d l ž u j e správcovi lehotu na popretie pohľadávok o 30 dní.
17.12.2020Ing. Jana Kollárová Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
16.12.2020Ing. Jana Kollárová Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
07.12.2020Okresný súd Košice I P r e d l ž u j e správcovi lehotu na popretie pohľadávok o 30 dní.
09.11.2020Okresný súd Košice I P r e d l ž u j e správcovi lehotu na popretie pohľadávok o 30 dní.
26.10.2020Ing. Jana Kollárová Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
16.10.2020Ing. Jana Kollárová Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
07.10.2020Okresný súd Košice I P r e d l ž u j e správcovi lehotu na popretie pohľadávok o 30 dní.
08.09.2020Okresný súd Košice I O Z N A M Okresný súd Košice I v právnej veci úpadcu: Rapid life životná poisťovňa, a.s. v ko...
08.09.2020Okresný súd Košice I P r e d l ž u j e správcovi lehotu na popretie pohľadávok o 30 dní.
08.09.2020Ing. Jana Kollárová Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
20.08.2020Ing. Jana Kollárová Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
10.08.2020Okresný súd Košice I P r e d l ž u j e správcovi lehotu na popretie pohľadávok o 30 dní.
29.07.2020Okresný súd Košice I P o v o ľ u j e vstup do konkurzného konania navrhovateľovi: Stredoslovenská energetika, a. s., so...
17.07.2020Okresný súd Košice I I. Určuje, že na podanie veriteľa: Jana Andraščíková, znejúce na sumu 2.270,63 EUR, doručené správc...
13.07.2020Ing. Jana Kollárová Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
08.07.2020Okresný súd Košice I P r e d l ž u j e správcovi lehotu na popretie pohľadávok o 30 dní.
07.07.2020Okresný súd Košice I I. Určuje, že na podanie veriteľa: Miroslav Roth, znejúce na sumu 4.333,87 €, doručené správcovi dň...