(PO) Rapid life životná poisťovňa, a.s., IČO 31690904

Garbiarska 2, 04071 Košice

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
04.10.2022Okresný súd Košice IP r e d l ž u j e správcovi lehotu na popretie pohľadávok o 30 dní.
04.10.2022Ing. Jana Kollárová Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
03.10.2022Ing. Jana Kollárová Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
29.09.2022Ing. Jana Kollárová Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
28.09.2022Ing. Jana Kollárová Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
26.09.2022Okresný súd Košice INávrh na nariadenie neodkladného opatrenia o d m i e t a .
12.09.2022Okresný súd Košice IP r e d l ž u j e správcovi lehotu na popretie pohľadávok o 30 dní.
07.09.2022Ing. Jana Kollárová Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
26.08.2022Ing. Jana Kollárová Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
23.08.2022Ing. Jana Kollárová Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
03.08.2022Okresný súd Košice IP r e d l ž u j e správcovi lehotu na popretie pohľadávok o 30 dní.
09.06.2022Okresný súd Košice IP r e d l ž u j e správcovi lehotu na popretie pohľadávok o 30 dní.
06.06.2022Ing. Jana Kollárová Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
26.05.2022Ing. Jana Kollárová Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
12.05.2022Ing. Jana Kollárová Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
09.05.2022Okresný súd Košice I I. Ukladá spoločnosti: AB REAL, s.r.o., Košice, so sídlom: Garbiarska 2, 040 01 Košice - me...
09.05.2022Okresný súd Košice I P r e d l ž u j e správcovi lehotu na popretie pohľadávok o 30 dní.
11.04.2022Okresný súd Košice I P r e d l ž u j e správcovi lehotu na popretie pohľadávok o 30 dní.
31.03.2022Ing. Jana Kollárová Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
28.03.2022Okresný súd Košice I Určuje, že na podanie zo dňa 04.02.2022, doručené správcovi podstaty dňa 10.02.2022, zapísané v zoz...