(FOP) Július Murín, IČO 32610114

Rúbanisko III/5, 98403 Lučenec

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
14.08.2018Okresný súd Banská Bystrica Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Július Murín, n...
20.07.2018Okresný súd Banská BystricaP o v o ľ u j e vstup nového veriteľa - EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom Pajštúnska 5, 851 02 ...
01.08.2014Okresný súd Banská Bystrica Súd p r i z n á v a Mgr. Pavlovi Vrškovi, so sídlom kancelárie 990 01 Veľký Krtíš, M. R. Štefáni...
27.06.2014Mgr. Pavel Vrška Súpis všeobecnej podstaty
12.06.2014Mgr. Pavel Vrška Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
10.06.2014Okresný súd Banská Bystrica P r i z n á v a Mgr. Pavlovi Vrškovi, so sídlom kancelárie 990 01 Veľký Krtíš, M. R. Štefánika 2 ...
23.04.2014Mgr. Pavel Vrška Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
11.04.2014Okresný súd Banská BystricaVyhlásenie konkurzu, Ustanovenie správcu
14.03.2014Okresný súd Banská BystricaP r e d l ž u j e predbežnému správcovi lehotu na predloženie záverečnej správy o 15 dní
28.01.2014Okresný súd Banská BystricaUstanovenie správcu,
28.01.2014Okresný súd Banská Bystrica U P O V E D O M E N I E o zrušení termínu pojednávania Spi...
20.12.2013Okresný súd Banská Bystrica U P O V E D O M E N I E o určení termínu pojednávania Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte ...
20.12.2013Okresný súd Banská Bystrica P R E D V O L A N I E Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte spisovú...
11.12.2013Okresný súd Banská BystricaZačiatok konkurzného konania