Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Reštrukturalizácia č. 28R/4/2010

(PO) VENGE s.r.o. v konkurze, IČO 36815292

Hollého 1925/18, 02001 Púchov

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
19.08.2019BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
13.05.2019Okresný súd Trenčín Súd u z n á v a konkurz vyhlásený uznesením súdu č.k. 28R/4/2010-466 zo dňa 4.4.2011 vedený voči...
06.02.2018BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty
15.11.2016Okresný súd TrenčínOkresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu VENGE s. r. o. v konkurze ...
20.10.2016Okresný súd TrenčínPovoľuje vstup obchodnej spoločnosti Blackside, a. s. so sídlom Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, ...
03.10.2016Okresný súd TrenčínObchodná spoločnosť Blackside, a. s. so sídlom Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, IČO 48 191 515 sa...
20.08.2015Okresný súd TrenčínSúd schvaľuje záväzný pokyn na speňaženie nehnuteľného majetku úpadcu zapísaného v súpise oddelenej ...
05.03.2015Okresný súd TrenčínZ á v ä z n ý p o k y n o postupe správcu pri speňažovaní nehnuteľného majetku úpadcu tvoriace...
06.11.2013Okresný súd TrenčínOkresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu VENGE, s.r.o. v konkurze s...
10.10.2013Okresný súd TrenčínP o t v r d z u j e sa prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa Slovenská republika - Daňový úrad T...
01.10.2013BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
02.04.2013Okresný súd TrenčínOkresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu VENGE, s.r.o. v konkurze s...
05.03.2013Okresný súd TrenčínP o v o ľ u j e v s t u p obchodnej spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintoríns...
14.02.2013BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
14.08.2012Okresný súd TrenčínSúd s c h v a ľ u j e záväzný pokyn na speňaženie nehnuteľného majetku úpadcu zapísaného v súpis...
01.06.2012BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.Iné zverejnenie
31.08.2011Okresný súd TrenčínSprávcovi JUDr. Martine Válkovej so sídlom kancelárie Dolný Šianec 18B, Trenčín sa p r i z n á v...
28.07.2011Okresný súd TrenčínUstanovenie správcu, Odvolanie správcu