Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 25OdK/41/2018

(FO) Bohovičová Helena (03.04.1948)

Dvorníky 434 , 92056 Dvorníky

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
20.03.2019Mgr. Eva Timár Myjavcová Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu
19.06.2018Mgr. Eva Timár Myjavcová Súpis všeobecnej podstaty
23.03.2018Mgr. Eva Timár Myjavcová Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
23.03.2018Mgr. Eva Timár Myjavcová Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
20.03.2018OKRESNÝ SÚD TRNAVAVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu