(PO) Pozemné stavby Púchov, s.r.o. v konkurze, IČO 31629733

Svätoplukova 1733, 02001 Púchov

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
02.10.2020Okresný súd Trenčín Čiastkový rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty a výťažkov z oddelených podstát zo dňa 15.07.2015,...
01.06.2020JUDr. Matúš Košara Iné zverejnenie
26.05.2020Okresný súd Trenčín Čiastkový rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty a výťažkov z oddelených podstát zo dňa 15.07.2015,...
12.12.2019JUDr. Matúš Košara Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
27.09.2019Okresný súd Trenčín Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Pozemné stavby Púchov, s....
02.09.2019Okresný súd TrenčínPovoľuje vstup obchodnej spoločnosti Stredoslovenská energetika, a.s. (predtým Stredoslovenská energ...
08.04.2019JUDr. Matúš Košara Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
15.03.2019JUDr. Matúš Košara Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
22.05.2017JUDr. Matúš Košara Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
18.04.2017JUDr. Matúš Košara Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
04.04.2017JUDr. Matúš Košara Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
30.03.2017JUDr. Matúš Košara Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
21.03.2017Okresný súd TrenčínOkresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Pozemné stavby Púchov, s. ...
26.01.2017JUDr. Matúš Košara Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
02.11.2016JUDr. Matúš Košara Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
27.10.2016JUDr. Matúš Košara Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
14.09.2016JUDr. Matúš Košara Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
25.04.2016JUDr. Matúš Košara Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
11.03.2016JUDr. Matúš Košara Iné zverejnenie
10.02.2016JUDr. Matúš Košara Iné zverejnenie