(PO) INTERMONT a.s., IČO 30840198

Kukučínova 20, 97401 Banská Bystrica

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
22.03.2023JUDr. Ing. Veronika Puškár Škodová PhD.Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
23.05.2022Okresný súd Banská BystricaOkresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu INTERMONT a.s., s...
13.05.2022Advisors k.s.Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
27.04.2022Okresný súd Banská BystricaP o t v r d z u j e prevod pohľadávok z veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sí...
26.04.2022Advisors k.s.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
14.03.2022Okresný súd Banská BystricaOkresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu INTERMONT a.s., s...
16.02.2022Okresný súd Banská BystricaP o t v r d z u j e prevod pohľadávok z veriteľa Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29. augusta č. ...
14.02.2022Advisors k.s.Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
27.01.2022Advisors k.s.Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
23.12.2021Advisors k.s.Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
21.10.2021Advisors k.s.Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty
04.06.2021Okresný súd Banská Bystrica Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu INTERMONT a.s., ...
11.05.2021Okresný súd Banská Bystrica P o t v r d z u j e prevod pohľadávok z veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so s...
01.04.2021Advisors k.s.Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
25.03.2021Advisors k.s.Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
16.03.2021Advisors k.s.Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
24.02.2021JUDr. Ing. Veronika Puškár Škodová PhD.Súpis oddelenej podstaty
22.02.2021JUDr. Ing. Veronika Puškár Škodová PhD.Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
21.12.2020Advisors k.s.Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
30.11.2020Advisors k.s.Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty