(PO) INTERMONT a.s., IČO 30840198

Kukučínova 20, 97401 Banská Bystrica

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
27.01.2022Advisors k.s.Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
23.12.2021Advisors k.s.Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
21.10.2021Advisors k.s.Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty
04.06.2021Okresný súd Banská Bystrica Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu INTERMONT a.s., ...
11.05.2021Okresný súd Banská Bystrica P o t v r d z u j e prevod pohľadávok z veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so s...
01.04.2021Advisors k.s.Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
25.03.2021Advisors k.s.Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
16.03.2021Advisors k.s.Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
24.02.2021JUDr. Ing. Veronika Puškár Škodová PhD.Súpis oddelenej podstaty
22.02.2021JUDr. Ing. Veronika Puškár Škodová PhD.Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
21.12.2020Advisors k.s.Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
30.11.2020Advisors k.s.Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
06.11.2020Advisors k.s.Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
06.11.2020Advisors k.s.Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
14.10.2020Advisors k.s.Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
11.09.2020Advisors k.s.Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
11.09.2020Advisors k.s.Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
11.09.2020Advisors k.s.Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
09.09.2020Advisors k.s.Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
02.09.2020Advisors k.s.Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku