Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 37OdK/169/2018

(FO) Takáčová Silvia (04.04.1979)

Vyšehradská 3020/11 , Bratislava

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
16.12.2020JUDr. Stanislav Demčák Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
25.10.2018JUDr. Stanislav Demčák Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
22.10.2018JUDr. Stanislav Demčák Súpis všeobecnej podstaty
22.10.2018JUDr. Stanislav Demčák Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
07.06.2018Okresný súd Bratislava IVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu