Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/160/2018

(FO) Ševčík Peter (29.03.1974)

Soblahovská 1112, 91101 Trenčín

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
03.07.2018Mgr. Martin Berec Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
03.07.2018Mgr. Martin Berec Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
03.07.2018Mgr. Martin Berec Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
12.06.2018Okresný súd TrenčínVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu