(FO) Bomba Peter (06.07.1982)

Tri hôrky 433, 04011 Košice-Západ

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
10.07.2018Okresný súd Košice IOdvolanie správcu
10.07.2018Okresný súd Košice I O d d l ž u j e dlžníka: Peter Bomba, nar. 06.07.1982, bytom Tri hôrky 9, 040 11 Košice...
03.07.2018Okresný súd Košice I O Z N A M Okresný súd Košice I v právnej veci dlžníka: Peter Bomba, nar. 06.07.1982, bytom Tr...
01.06.2018Okresný súd Košice I Z r u š u j e malý konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Peter Bomba, nar. 06.07.1982, bytom Tri h...
06.06.2017JUDr. Igor Varga Zverejnenie návrhu konečného výťažku zo všeobecnej podstaty
30.05.2017Okresný súd Košice I O Z N A M Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Peter Bomba, nar...
17.05.2017JUDr. Igor Varga Iné zverejnenie
16.05.2017JUDr. Igor Varga Súpis všeobecnej podstaty
31.03.2017Okresný súd Košice I P o t v r d z u j e prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa: Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29 au...
23.12.2015JUDr. Igor Varga Zverejnenie návrhu konečného výťažku zo všeobecnej podstaty
27.10.2015Okresný súd Košice IP r i z n á v a správcovi podstaty: JUDr. Igor Varga, so sídlom kancelárie Hviezdoslavova 1234/4, 0...
23.10.2015JUDr. Igor Varga Iné zverejnenie
19.05.2015Okresný súd Košice I O Z N A M Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Peter Bomba, n...
21.04.2015Okresný súd Košice I Povoľuje vstup do konkurzného konania navrhovateľovi: Slovenská konsolidačná a.s., so sídlom Cintor...
19.11.2014JUDr. Igor Varga Iné zverejnenie
22.10.2014JUDr. Igor Varga Iné zverejnenie
11.09.2014Okresný súd Košice I P r e v á d z a k rukám správcu podstaty: JUDr. Igor Varga, so sídlom kancelárie Hviezdoslavova 1...
13.08.2014JUDr. Igor Varga Iné zverejnenie
10.07.2014JUDr. Igor Varga Iné zverejnenie
16.06.2014JUDr. Igor Varga Iné zverejnenie