(PO) OCEKON Engineering s.r.o. v likvidácii, IČO 36207195

Vstupný areál U.S.Steel , 04454 Košice

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
18.04.2016Okresný súd Košice IOdvolanie správcu
10.03.2016Okresný súd Košice I O Z N A M Okresný súd Košice I v právnej veci dlžníka: OCEKON Engineering s.r.o. v likvidácii...
08.02.2016Okresný súd Košice IZrušenie konkurzu
19.08.2015JUDr. Igor Varga Iné zverejnenie
29.07.2015JUDr. Igor Varga Iné zverejnenie
06.07.2015JUDr. Igor Varga Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
29.06.2015Okresný súd Košice IO Z N A M Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: OCEKON Engineer...
19.05.2015Okresný súd Košice I O Z N A M Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: OCEKON Enginee...
19.05.2015Okresný súd Košice I P o t v r d z u j e prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so...
28.04.2015JUDr. Igor Varga Iné zverejnenie
17.04.2015Okresný súd Košice IP o t v r d z u j e prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Koš...
13.01.2015JUDr. Igor Varga Iné zverejnenie
10.12.2014JUDr. Igor Varga Iné zverejnenie
28.10.2014JUDr. Igor Varga Iné zverejnenie
22.10.2014JUDr. Igor Varga Iné zverejnenie
26.09.2014JUDr. Igor Varga Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
19.09.2014JUDr. Igor Varga Iné zverejnenie
12.09.2014Okresný súd Košice I P r i z n á v a správcovi podstaty: JUDr. Igor Varga, so sídlom kancelárie Hviezdoslavova 1234/4...
12.09.2014Okresný súd Košice I P r e v á d z a k rukám správcu podstaty: JUDr. Igor Varga, so sídlom kancelárie Hviezdoslavova ...
14.05.2014Okresný súd Košice I P r i z n á v a predbežnému správcovi: JUDr. Igor Varga, so sídlom kancelárie Hviezdoslavova 1234/...