Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/347/2018

(FO) Šiváková Věroslava (23.02.1964)

Dukelská 89/85 , 08701 Giraltovce

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
05.01.2021Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
28.09.2018Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.Súpis všeobecnej podstaty
30.07.2018Okresný súd Prešovu k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správ...
19.07.2018Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
19.07.2018Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
19.07.2018Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
16.07.2018Okresný súd PrešovVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu