(PO) PP 3, s.r.o., IČO 36862339

Textilná 6, 04012 Košice

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
17.07.2020Okresný súd Košice I Zrušuje malý konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: PP 3, s.r.o., so sídlom Textilná 6, 040 12 Košice...
12.06.2020Okresný súd Košice I Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: PP 3, s.r.o., so sídlom Text...
04.02.2020Okresný súd Košice I Potvrdzuje prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa: Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č....
14.09.2017Mgr. Tomáš Szalontay Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
19.07.2017Mgr. Tomáš Szalontay Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov
09.06.2017Mgr. Tomáš Szalontay Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
12.05.2017Mgr. Tomáš Szalontay Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
14.07.2016Okresný súd Košice I OZNAM O Z N A M Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: PP 3, s...
10.06.2016Okresný súd Košice I Potvrdzuje prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so s...
25.05.2016Okresný súd Košice I Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: PP 3, s.r.o., so sídlom Text...
25.04.2016Okresný súd Košice I Povoľuje vstup do konkurzného konania navrhovateľovi: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom: Cin...
30.11.2015Mgr. Tomáš Szalontay Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
08.10.2015Mgr. Tomáš Szalontay Iné zverejnenie
23.09.2015Okresný súd Košice I P r i z n á v a odvolanému správcovi podstaty: Mgr. Tomáš Szalontay, so sídlom kancelárie Žriedlo...
08.09.2015Mgr. Tomáš Szalontay Iné zverejnenie
05.08.2015Mgr. Tomáš Szalontay Iné zverejnenie
13.07.2015Mgr. Tomáš Szalontay Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
17.04.2015Okresný súd Košice I P r e v á d z a k rukám správcu podstaty: Mgr. Tomáš Szalontay, so sídlom kancelárie Žriedlová ...
11.03.2015Mgr. Tomáš Szalontay Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
16.02.2015Okresný súd Košice I U z n á v a konkurz vyhlásený uznesením zo dňa 24.11.2014 č.k. 26K/39/2014-193, na majetok ú...