Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/362/2018

(FO) Bočkaiová Mária (26.03.1956)

Podjavorinskej 3375/20 , 05801 Poprad

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
22.05.2020iTRUSTee Restructuring, k. s.Iné zverejnenie
22.05.2020iTRUSTee Restructuring, k. s.Súpis všeobecnej podstaty
02.03.2020iTRUSTee Restructuring, k. s.Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ
16.01.2020iTRUSTee Restructuring, k. s.Iné zverejnenie
25.10.2019iTRUSTee Restructuring, k. s.Iné zverejnenie
25.09.2019iTRUSTee Restructuring, k. s.Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
25.09.2019iTRUSTee Restructuring, k. s.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
25.09.2019iTRUSTee Restructuring, k. s.Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
19.09.2019Okresný súd PrešovVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu, Odvolanie správcu
26.07.2018Okresný súd Prešov u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet sprá...
18.07.2018Okresný súd PrešovVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu