Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/230/2018

(FO) Slošiar Jozef (05.03.1967)

Kukučinova 12, 97212 Nedožery-Brezany

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
20.12.2018Mgr. Martin Berec Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
20.12.2018Mgr. Martin Berec Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
20.12.2018Mgr. Martin Berec Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
20.07.2018Okresný súd TrenčínVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu