(PO) One Fashion Outlet 1 s. r. o., IČO 47248696

Ružová dolina 25, 82109 Bratislava

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
22.06.2020I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s.Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
19.06.2020I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s.Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
24.03.2020I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s.Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu
11.03.2020I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s.Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu
07.06.2019I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s.Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
27.05.2019I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s.Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
03.05.2019I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s.Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
18.02.2019Okresný súd Bratislava I I. Súd priznáva správcovi: I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom kancelárie Šoltéso...
15.02.2019I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s.Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
08.02.2019I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s.Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
01.02.2019I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s.Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
04.12.2018I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s.Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
29.11.2018I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s.Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
05.11.2018I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s.Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
02.11.2018I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s.Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
25.10.2018I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s.Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
23.10.2018I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s.Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
23.10.2018I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s.Súpis oddelenej podstaty
23.10.2018I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s.Súpis všeobecnej podstaty
04.10.2018I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s.Oznam o zvolaní schôdze veriteľov