(PO) Chemko, a. s. Strážske v likvidácii, IČO 31724582

Moskovská 13, 81108 Bratislava

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
12.02.2021Mgr. Miloš Ágg Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
28.01.2021Mgr. Miloš Ágg Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
07.01.2021Mgr. Miloš Ágg Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
05.11.2020Mgr. Miloš Ágg Iné zverejnenie
29.06.2020Mgr. Miloš Ágg Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
27.05.2020Mgr. Miloš Ágg Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
28.02.2020Mgr. Miloš Ágg Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
11.02.2020Mgr. Miloš Ágg Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
30.12.2019Mgr. Miloš Ágg Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
05.12.2019Okresný súd Bratislava I Súd konkurz na majetok úpadcu: CHEMKO, a.s. Strážske v likvidácii, so sídlom Moskovská 13, 811 ...
05.12.2019Okresný súd Bratislava I Súd priznáva správcovi: je Mgr. Miloš Ágg so sídlom Lužná 6, 851 04 Bratislava reg. S 1233, paušá...
05.12.2019Okresný súd Bratislava I Okresný súd Bratislava I v právnej veci konkurzného konania na majetok úpadcu CHEMKO, a.s. Strážsk...
17.06.2019Mgr. Miloš Ágg Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
12.06.2019Mgr. Miloš Ágg Iné zverejnenie
06.06.2019Okresný súd Bratislava ISúd priznáva predbežnému správcovi Mgr. Miloš Ágg, so sídlom Lužná 6, 851 04 Bratislava, S 1233, odm...
14.05.2019Mgr. Miloš Ágg Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
25.04.2019Mgr. Miloš Ágg Súpis všeobecnej podstaty
25.04.2019Mgr. Miloš Ágg Iné zverejnenie
25.04.2019Mgr. Miloš Ágg Súpis všeobecnej podstaty
25.04.2019Mgr. Miloš Ágg Súpis všeobecnej podstaty