Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 36OdK/150/2018

(FO) Bírová Darina, Mgr. (13.09.1968)

( t.č. P.O.BOX 58, Bratislava 218, 82018) Hviezdoslavova 34 , 92574 Selice

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
19.10.2020JUDr. Nikoleta Zajko LL.M.Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
24.09.2020JUDr. Nikoleta Zajko LL.M.Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
22.05.2020JUDr. Nikoleta Zajko Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
31.01.2020JUDr. Nikoleta Zajko Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
27.11.2019JUDr. DEDÁK & Partners s. Zajko Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
11.10.2019JUDr. Nikoleta Zajko Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
03.04.2019JUDr. Nikoleta Gallová Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
27.03.2019JUDr. Nikoleta Gallová Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
14.02.2019JUDr. Nikoleta Gallová Iné zverejnenie
28.01.2019JUDr. Nikoleta Gallová Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
02.01.2019JUDr. Nikoleta Gallová Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
29.11.2018JUDr. Nikoleta Gallová Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
29.11.2018JUDr. Nikoleta Gallová Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
26.11.2018JUDr. Nikoleta Gallová Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
15.10.2018JUDr. Nikoleta Gallová Súpis všeobecnej podstaty
24.08.2018JUDr. Nikoleta Gallová Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
24.08.2018JUDr. Nikoleta Gallová Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
24.08.2018JUDr. Nikoleta Gallová Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
20.08.2018OKRESNÝ SÚD TRNAVAVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu