Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/170/2018

(FO) Hejčík Erik (15.05.1988)

Horný Hričov 157, 01342 Horný Hričov

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
27.08.2019Mgr. Ing. Gabriela Ďurmanová Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
17.07.2019Mgr. Ing. Gabriela Ďurmanová Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
17.08.2018Mgr. Ing. Gabriela Ďurmanová Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
17.08.2018Mgr. Ing. Gabriela Ďurmanová Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
09.08.2018Okresný súd ŽilinaVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu