Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/306/2018

(FO) Abaffyová Viera (25.07.1978)

Levice , 93401 Levice

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
17.02.2020Podunajská konkurzná k.s.Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
24.01.2019Podunajská konkurzná k.s.Súpis všeobecnej podstaty
04.09.2018Podunajská konkurzná k.s.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
04.09.2018Podunajská konkurzná k.s.Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
22.08.2018Okresný súd NitraVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu