Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Konkurz č. B1-8K/68/2018

(PO) DOBRE MOBILY, s.r.o., IČO 47404116

Panónska cesta 17, 85104 Bratislava

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
26.02.2024Mestský súd Bratislava IIIOdvolanie správcu
07.08.2023Mestský súd Bratislava III Mestský súd Bratislava III v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: DOBRE MOBILY, s...
30.06.2023Mestský súd Bratislava IIIZrušenie konkurzu
09.02.2022JUDr. Vojtech Agner Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty
30.11.2021JUDr. Vojtech Agner Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty
30.11.2021JUDr. Vojtech Agner Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty
24.03.2021JUDr. Vojtech Agner Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
04.12.2020JUDr. Vojtech Agner Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
03.12.2020JUDr. Vojtech Agner Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
24.11.2020JUDr. Vojtech Agner Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
07.05.2020JUDr. Vojtech Agner Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
07.05.2020JUDr. Vojtech Agner Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
30.04.2019JUDr. Vojtech Agner Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
18.04.2019JUDr. Vojtech Agner Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
15.03.2019JUDr. Vojtech Agner Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
12.03.2019Okresný súd Bratislava I Súd priznáva správcovi: JUDr. Milada Koukalová, so sídlom Cintorínska 22, 811 08 Bratislava , zn. S...
18.02.2019Okresný súd Bratislava IUstanovenie správcu, Odvolanie správcu
29.01.2019JUDr. Milada Koukalová Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
28.01.2019JUDr. Milada Koukalová Súpis všeobecnej podstaty
17.01.2019JUDr. Milada Koukalová Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty