Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Konkurz č. B1-37K/74/2018

(PO) TRADEPETROL a.s., IČO 35750740

Hraničná 18, 82105 Bratislava

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
13.03.2024Mestský súd Bratislava IIIMestský súd Bratislava III v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: TRADEPETROL, a. s....
12.02.2024Mestský súd Bratislava IIIZrušenie konkurzu
23.06.2021Okresný súd Bratislava IUpravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby paušálnu náhradu výdavkov priznanú správcovi JUDr. Oliver K...
08.03.2021JUDr. Oliver Korec Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
26.01.2021JUDr. Oliver Korec Zverejnenie návrhu konečného výťažku zo všeobecnej podstaty
19.01.2021JUDr. Oliver Korec Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
14.12.2020JUDr. Oliver Korec Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty
07.07.2020JUDr. Oliver Korec Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
03.06.2020JUDr. Oliver Korec Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
20.04.2020JUDr. Oliver Korec Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
26.02.2020JUDr. Oliver Korec Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
26.02.2020JUDr. Oliver Korec Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
19.09.2019JUDr. Oliver Korec Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
30.08.2019JUDr. Oliver Korec Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
26.07.2019JUDr. Oliver Korec Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
24.07.2019Okresný súd Bratislava I I. Súd priznáva predbežnému správcovi: JUDr. Oliver Korec so sídlom kancelárie Bratislava 1, 811 07...
17.06.2019Okresný súd Bratislava I Súd priznáva správcovi: JUDr. Oliver Korec so sídlom kancelárie Bratislava 1, 811 07, Zahradnícka ...
12.04.2019JUDr. Oliver Korec Súpis všeobecnej podstaty
25.03.2019JUDr. Oliver Korec Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
14.03.2019JUDr. Oliver Korec Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok