Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/213/2018

(FO) Mičo Peter (08.05.1961)

Veľká Dolina 155, 95115 Veľká Dolina

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
03.03.2020JUDr. Vlasta Suchanová Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku
14.01.2020JUDr. Vlasta Suchanová Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
14.01.2020JUDr. Vlasta Suchanová Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty
12.12.2019JUDr. Vlasta Suchanová Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
27.11.2019JUDr. Vlasta Suchanová Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
12.11.2019JUDr. Vlasta Suchanová Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
20.08.2019JUDr. Vlasta Suchanová Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
06.05.2019JUDr. Vlasta Suchanová Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
27.02.2019JUDr. Vlasta Suchanová Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu
21.02.2019JUDr. Vlasta Suchanová Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej podstaty
24.01.2019JUDr. Vlasta Suchanová Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu
21.12.2018JUDr. Vlasta Suchanová Súpis všeobecnej podstaty
20.12.2018JUDr. Vlasta Suchanová Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
18.10.2018JUDr. Vlasta Suchanová Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
18.10.2018JUDr. Vlasta Suchanová Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
16.10.2018Okresný súd NitraVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu