Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 22OdK/374/2018

(FO) Bajzík Peter (22.06.1975)

Nová Ves nad Váhom 262, 91631 Nová Ves nad Váhom

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
04.03.2020JUDr. Bohuslav Gelatka Súpis oddelenej podstaty
11.10.2018JUDr. Bohuslav Gelatka Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
11.10.2018JUDr. Bohuslav Gelatka Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
11.10.2018JUDr. Bohuslav Gelatka Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
05.10.2018Okresný súd TrenčínVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu