Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/454/2018

(FO) Tokárová Monika (14.05.1973)

Za mostom 231/12 , 07617 Nižný Žipov

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
13.11.2019Správcovská a poradenská, k. s.Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
09.09.2019Správcovská a poradenská, k. s.Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
11.07.2019Správcovská a poradenská, k. s.Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
14.03.2019Správcovská a poradenská, k. s.Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
14.01.2019Správcovská a poradenská, k. s.Súpis všeobecnej podstaty
16.11.2018Správcovská a poradenská, k. s.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
16.11.2018Správcovská a poradenská, k. s.Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
12.11.2018Okresný súd Košice IVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu