(PO) Cestovná kancelária BON TOUR s.r.o., IČO 47126841

Žerotínova bašta 13, 94001 Nové Zámky

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
07.12.2022Ing. Ladislav Bódi Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
20.04.2022Ing. Ladislav Bódi Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
19.01.2022Okresný súd NitraOZNAM Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Cestovná kancelária ...
27.12.2021Okresný súd NitraP o t v r d z u j e prevod pohľadávok v sume 100,65 eura pôvodného veriteľa Sociálna poisťovňa, so...
14.04.2021Ing. Ladislav Bódi Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
24.05.2019Okresný súd Nitra P r i z n á v a správcovi Ing. Ladislavovi Bódimu, so sídlom kancelárie Mariánska 6, 949 01 Nitra...
10.05.2019Ing. Ladislav Bódi Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
10.05.2019Ing. Ladislav Bódi Iné zverejnenie
25.04.2019Ing. Ladislav Bódi Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
15.04.2019Ing. Ladislav Bódi Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
08.04.2019Ing. Ladislav Bódi Súpis všeobecnej podstaty
13.02.2019Ing. Ladislav Bódi Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
13.02.2019Ing. Ladislav Bódi Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
13.02.2019Ing. Ladislav Bódi Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
05.02.2019Okresný súd NitraVyhlásenie konkurzu, Ustanovenie správcu
05.02.2019Okresný súd Nitra I/ P r i z n á v a predbežnému správcovi dlžníka: Ing. Ladislavovi Bódimu, so sídlom kancelárie M...
11.12.2018Okresný súd NitraUstanovenie správcu,
29.11.2018Okresný súd NitraZačiatok konkurzného konania