(FO) Pulcová Miriam (22.05.1977)

Stavbárska 787, 96001 Martin

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
22.11.2022JUDr. Tomáš Šufák Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty
22.11.2022JUDr. Tomáš Šufák Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej podstaty
07.11.2022JUDr. Tomáš Šufák Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty
10.05.2022JUDr. Tomáš Šufák Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
23.03.2022Okresný súd ŽilinaUstanovenie správcu
16.02.2022Okresný súd ŽilinaOdvolanie správcu
08.02.2022Okresný súd Žilina Na podanie veriteľa PKO Bank Polski Spółka Akcyjna , Centrum pre reštrukturalizáciu a vymáhanie poh...
24.08.2021Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
22.05.2020Okresný súd ŽilinaOkresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Miriam Pulcová, nar. ...
09.03.2020Okresný súd Žilina Povoľuje vstup nového veriteľa: Stredoslovenská energetika, a. s. (do 31.12.2018 pod obchodným meno...
02.03.2020Okresný súd ŽilinaOkresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Miriam Pulcová, nar....
18.12.2019Okresný súd ŽilinaPovoľuje vstup nového veriteľa: KRUK Česká a Slovenská republika, s.r.o., so sídlom Československej ...
07.03.2018Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz na majetok úpadcu: Ing. Miriam Pulcová, nar. 22.05.1977, bytom Pribinova 644/51, Z...
19.01.2017Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
02.01.2017Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
28.11.2016Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
21.10.2016Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
12.08.2016Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
04.08.2016Okresný súd Žilina Správca písomne vyzve úpadcu, aby úpadca sám inicioval začatie konkurzného konania voči svojej oso...
11.07.2016Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku