(PO) develop BS s. r. o., IČO 44871210

Hviezdoslavovo námestie 25, 81102 Bratislava

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
29.12.2020JUDr. Alexandra Molnárová Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
18.12.2020JUDr. Alexandra Molnárová Iné zverejnenie
18.12.2020JUDr. Alexandra Molnárová Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
26.05.2020JUDr. Alexandra Molnárová Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
30.12.2019JUDr. Alexandra Molnárová Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
19.12.2019Okresný súd Bratislava I Súd priznáva správcovi: Ing. Tomáš Antonič, so sídlom Kominárska 2, 831 04 Bratislava, zn. správcu:...
18.12.2019Okresný súd Bratislava I Súd poukazuje k rukám správcu konkurznej podstaty: JUDr. Alexandra Molnárová, so sídlom Kominárska ...
06.12.2019JUDr. Alexandra Molnárová Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
06.09.2019JUDr. Alexandra Molnárová Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
06.09.2019JUDr. Alexandra Molnárová Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
04.09.2019Ing. Tomáš Antonič Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
03.09.2019Okresný súd Bratislava IUstanovenie správcu, Odvolanie správcu
02.07.2019Ing. Tomáš Antonič Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
04.06.2019Ing. Tomáš Antonič Súpis všeobecnej podstaty
30.05.2019Ing. Tomáš Antonič Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
30.05.2019Ing. Tomáš Antonič Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
25.04.2019Okresný súd Bratislava IVyhlásenie konkurzu
23.04.2019Ing. Tomáš Antonič Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
23.04.2019Ing. Tomáš Antonič Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
12.04.2019Okresný súd Bratislava IVyhlásenie konkurzu, Ustanovenie správcu