Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/1142/2018

(FO) Berky Jaroslav (05.01.1960)

Ružiná 54, 98552 Ružiná

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
21.03.2019JUDr. Daniel Janšo Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
06.02.2019JUDr. Daniel Janšo Súpis všeobecnej podstaty
31.12.2018JUDr. Daniel Janšo Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
31.12.2018JUDr. Daniel Janšo Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
14.12.2018Okresný súd Banská BystricaVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu