(PO) HELP plus, s.r.o., IČO 36398748

Garbiarska 905/4, 03101 Liptovský Mikuláš

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
05.04.2024JUDr. Tomáš Šufák Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty
13.03.2024JUDr. Tomáš Šufák Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
07.03.2024JUDr. Tomáš Šufák Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov
14.07.2023JUDr. Tomáš Šufák Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
03.05.2023JUDr. Tomáš Šufák Iné zverejnenie
07.02.2023JUDr. Tomáš Šufák Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
24.01.2023Okresný súd ŽilinaUstanovenie správcu
20.12.2022Okresný súd ŽilinaOdvolanie správcu
04.04.2016Okresný súd ŽilinaOkresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: HELP plus, s.r.o., so sídl...
18.02.2016Okresný súd Žilina P o v o ľ u j e vstup nového veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, Brat...
15.02.2016Ing. Mikuláš Takáč Iné zverejnenie
18.06.2015Okresný súd ŽilinaPriznáva Ing. Mikulášovi Takáčovi, so sídlom kancelárie Timravy 23, 036 01 Martin, paušálnu odmenu z...
18.06.2015Okresný súd Žilina Správca je povinný vždy do pätnástich dní po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka predkladať...
07.05.2015Okresný súd ŽilinaKonkurz u z n á v a za m a l ý.
28.04.2015Ing. Mikuláš Takáč Súpis všeobecnej podstaty
23.04.2015Ing. Mikuláš Takáč Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
01.04.2015Ing. Mikuláš Takáč Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
05.03.2015Okresný súd Žilina Poukazuje správcovi na účet správy podstaty nespotrebovanú časť preddavku na úhradu odmeny a výdav...
05.03.2015Okresný súd ŽilinaP r i z n á v a predbežnému správcovi: Ing. Mikulášovi Takáčovi, so sídlom kancelárie Timravy 23, 0...
27.02.2015Okresný súd ŽilinaVyhlásenie konkurzu, Ustanovenie správcu