Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/795/2018

(FO) Sivák Ján (04.10.1959)

Roztoky 93, 09011 Roztoky

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
11.09.2019Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
15.02.2019Okresný súd Prešov u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám sprá...
24.01.2019Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
24.01.2019Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
24.01.2019Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
15.01.2019Okresný súd PrešovVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu