Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/780/2018

(FO) Pužová Ingrida (05.04.1982)

Podskalka 5903, 06601 Humenné

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
24.10.2019Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
24.10.2019Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
23.09.2019Okresný súd PrešovVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu, Odvolanie správcu
14.02.2019Okresný súd Prešov u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám sprá...
11.01.2019Okresný súd PrešovVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu