Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/4/2019

(FO) Šabo Juraj (11.11.1968)

Žitavská 756, 95197 Žitavany

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
09.07.2020Mgr. Alexej Vašek Súpis všeobecnej podstaty
12.02.2019Mgr. Alexej Vašek Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
12.02.2019Mgr. Alexej Vašek Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
12.02.2019Mgr. Alexej Vašek Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
04.02.2019Okresný súd NitraVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu