Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 8OdK/33/2019

(FO) Radimák Zoltán (04.04.1969)

Tureň 96, 90301 Tureň

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
07.03.2019AENEA Konkurzy & Reštrukturalizácie, k. s. Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
07.03.2019AENEA Konkurzy & Reštrukturalizácie, k. s. Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
07.03.2019AENEA Konkurzy & Reštrukturalizácie, k. s. Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
14.02.2019Okresný súd Bratislava IVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu