Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 37OdK/27/2019

(FO) Ballay Milan (24.07.1953)

Pri Maline 5048, 90101 Malacky

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
02.10.2019JUDr. Stanislav Demčák Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
02.10.2019JUDr. Stanislav Demčák Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
20.09.2019Okresný súd Bratislava IVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu, Odvolanie správcu
07.05.2019Ing. Mgr. Jana Pecníková Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
07.05.2019Ing. Mgr. Jana Pecníková Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
07.05.2019Ing. Mgr. Jana Pecníková Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
13.02.2019Okresný súd Bratislava IVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu