Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/90/2019

(FO) Lakatošová Soňa (03.10.1983)

Hviezdoslavova 284, 96501 Žiar nad Hronom

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
04.05.2020JUDr. Marián Pataj Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
12.04.2019JUDr. Marián Pataj Súpis všeobecnej podstaty
15.02.2019JUDr. Marián Pataj Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
15.02.2019JUDr. Marián Pataj Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
08.02.2019Okresný súd Banská BystricaVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu