Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 37OdK/43/2019

(FO) Barčák Roman (12.09.1963)

Homolova 2908, 84102 Bratislava-Dúbravka

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
31.07.2019JUDr. Stanislav Demčák Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
31.07.2019JUDr. Stanislav Demčák Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
31.07.2019JUDr. Stanislav Demčák Súpis všeobecnej podstaty
31.07.2019JUDr. Stanislav Demčák Súpis oddelenej podstaty
26.06.2019Okresný súd Bratislava IVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu, Odvolanie správcu
30.04.2019SPHYRNA Insolvency, k.s.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
30.04.2019SPHYRNA Insolvency, k.s.Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
18.04.2019Okresný súd Bratislava IVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu, Odvolanie správcu
07.03.2019JUDr. Jozef Griščik Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
07.03.2019JUDr. Jozef Griščik Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
25.02.2019Okresný súd Bratislava IVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu