Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/73/2019

(FO) Alexovič Milan (28.05.1954)

Dubová 81, 09011 Dubová

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
19.01.2023JUDr. Marta Maruniaková Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
20.12.2022JUDr. Marta Maruniaková Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
29.11.2022JUDr. Marta Maruniaková Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
26.10.2022JUDr. Marta Maruniaková Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
21.10.2022JUDr. Marta Maruniaková Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
30.11.2021JUDr. Marta Maruniaková Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
25.10.2021JUDr. Marta Maruniaková Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
08.10.2021JUDr. Marta Maruniaková Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
10.06.2021JUDr. Marta Maruniaková Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
27.05.2021JUDr. Marta Maruniaková Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
17.05.2021JUDr. Marta Maruniaková Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
19.04.2021JUDr. Marta Maruniaková Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
23.03.2021JUDr. Marta Maruniaková Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
15.02.2021JUDr. Marta Maruniaková Súpis všeobecnej podstaty
28.01.2021JUDr. Marta Maruniaková Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
25.11.2020Okresný súd PrešovVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu
27.02.2019Okresný súd Prešovu k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správ...
20.02.20191. oddlžovacia k.s.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
15.02.2019Okresný súd PrešovVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu