Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/117/2019

(FO) Cirjak Peter (29.09.1964)

Stromová 1038, 08221 Veľký Šariš

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
27.09.2022JUDr. Marta Maruniaková Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
04.10.2021JUDr. Marta Maruniakova Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty
04.10.2021JUDr. Marta Maruniakova Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty
01.10.2021JUDr. Marta Maruniakova Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty
23.12.2020JUDr. Marta Maruniaková Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
19.11.2020JUDr. Marta Maruniaková Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
19.10.2020JUDr. Marta Maruniaková Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
24.09.2020JUDr. Marta Maruniaková Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
25.02.2020JUDr. Marta Maruniaková Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
09.12.2019JUDr. Marta Maruniaková Súpis oddelenej podstaty
09.12.2019JUDr. Marta Maruniaková Súpis oddelenej podstaty
17.09.2019JUDr. Marta Maruniaková Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
07.08.2019JUDr. Marta Maruniaková Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
06.08.2019JUDr. Marta Maruniaková Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
02.07.2019JUDr. Marta Maruniaková Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
28.05.2019JUDr. Marta Maruniaková Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
14.05.2019JUDr. Marta Maruniaková Súpis všeobecnej podstaty
26.03.2019Okresný súd Prešov u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám sprá...
14.03.2019JUDr. Marta Maruniaková Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
08.03.2019Okresný súd PrešovVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu