Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/115/2019

(FO) Pompa Ján (15.04.1975)

Stráne pod Tatrami 111, 05976 Stráne pod Tatrami

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
12.11.2019JUDr. Ivana Križová Červenáková Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
22.05.2019JUDr. Ivana Križová Červenáková Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
09.05.2019JUDr. Ivana Križová Červenáková Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
28.03.2019JUDr. Ivana Križová Červenáková Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
28.03.2019JUDr. Ivana Križová Červenáková Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
05.03.2019Okresný súd PrešovVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu