Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/228/2019

(FO) Trojan Peter (25.03.1955)

Štiavnička 211, 97681 Podbrezová

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
23.03.2020JUDr. Ing. Bernard Pekár PhD.Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
28.11.2019JUDr. Ing. Bernard Pekár PhD.Iné zverejnenie
20.06.2019JUDr. Ing. Bernard Pekár Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
20.06.2019JUDr. Ing. Bernard Pekár Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
10.06.2019JUDr. Ing. Bernard Pekár PhD.Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
20.05.2019JUDr. Ing. Bernard Pekár PhD.Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
10.05.2019JUDr. Ing. Bernard Pekár PhD.Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
10.05.2019JUDr. Ing. Bernard Pekár PhD.Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
26.04.2019JUDr. Ing. Bernard Pekár PhD.Súpis všeobecnej podstaty
26.04.2019JUDr. Ing. Bernard Pekár PhD.Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
28.03.2019JUDr. Ing. Bernard Pekár PhD.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
28.03.2019JUDr. Ing. Bernard Pekár PhD.Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
14.03.2019Okresný súd Banská BystricaVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu