Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 25OdK/35/2019

(FO) Toráč Jozef (03.08.1990)

Poľná 406, 92207 Veľké Kostoľany

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
11.10.2019JUDr. Nikoleta Zajko Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
26.06.2019JUDr. Nikoleta Gallová Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
05.06.2019JUDr. Nikoleta Gallová Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
16.05.2019JUDr. Nikoleta Gallová Súpis všeobecnej podstaty
27.03.2019JUDr. Nikoleta Gallová Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
25.03.2019JUDr. Nikoleta Gallová Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
25.03.2019JUDr. Nikoleta Gallová Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
25.03.2019JUDr. Nikoleta Gallová Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
18.03.2019OKRESNÝ SÚD TRNAVAVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu