Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/173/2019

(FO) Lengyelová Ľubica (01.08.1955)

Laborecká 1865/26 , 06601 Humenné

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
11.09.2019Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
29.04.2019Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
29.04.2019Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
29.04.2019Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
01.04.2019Okresný súd PrešovVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu