Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. B1-37OdK/79/2019

(FO) Billová Renáta (08.04.1965)

Kopčianska 2969/86 , 85101 Bratislava

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
02.05.2024JUDr. Michaela Voleková Súpis oddelenej podstaty
02.05.2024JUDr. Michaela Voleková Súpis všeobecnej podstaty
18.04.2024JUDr. Michaela Voleková Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
18.03.2024JUDr. Michaela Voleková Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
18.03.2024JUDr. Michaela Voleková Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
01.03.2024Mestský súd Bratislava IIIVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu, Odvolanie správcu
11.04.2019Okresný súd Bratislava IVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu