(FO) Bašternák Ladislav (07.09.1972)

Námestie slobody 7440, Bratislava-Staré Mesto

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
04.09.2020Okresný súd Bratislava IOdvolanie správcu
04.09.2020Okresný súd Bratislava IUstanovenie správcu
19.03.2020JUDr. Lenka Ivanová Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu
16.03.2020JUDr. Lenka Ivanová Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
07.02.2020JUDr. Lenka Ivanová Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu
30.01.2020JUDr. Lenka Ivanová Iné zverejnenie
10.01.2020JUDr. Lenka Ivanová Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
03.12.2019JUDr. Lenka Ivanová Iné zverejnenie
28.11.2019Okresný súd Bratislava I Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte Spisová značka: 8K/14/2019 Predvolanie JUDr. Lenka I...
14.11.2019Okresný súd Bratislava I Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte Spisová značka: 8K/14/2019 Predvolanie JUDr. Lenka I...
04.11.2019JUDr. Lenka Ivanová Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
15.10.2019Okresný súd Bratislava I Súd priznáva správcovi: JUDr. Lenka Ivanová, so sídlom kancelárie Plynárenská 1, 821 09 Bra...
25.07.2019JUDr. Lenka Ivanová Súpis všeobecnej podstaty
12.07.2019JUDr. Lenka Ivanová Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
24.05.2019JUDr. Lenka Ivanová Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
24.05.2019JUDr. Lenka Ivanová Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
20.05.2019Okresný súd Bratislava IVyhlásenie konkurzu, Ustanovenie správcu