Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/241/2019

(FO) Kopčák Marián (21.06.1970)

Andrejová 64, 08637 Andrejová

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
28.05.2019Ing. Eva Orbanová Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
23.05.2019Ing. Eva Orbanová Súpis všeobecnej podstaty
03.05.2019Ing. Eva Orbanová Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
03.05.2019Ing. Eva Orbanová Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
24.04.2019Okresný súd PrešovVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu