Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/93/2019

(FO) Rigó Mário (13.02.1978)

Lehnice 196, 93037 Lehnice

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
17.07.2019Insolvenčný správca, k.s.Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
15.05.2019Insolvenčný správca, k.s.Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
15.05.2019Insolvenčný správca, k.s.Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
07.05.2019OKRESNÝ SÚD TRNAVAVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu