Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/296/2019

(FO) Ferenc Michal (31.05.1985)

Rovné 117, 09016 Rovné

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
17.08.2020M&L insolvency, k. s.Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
28.05.2019M&L insolvency, k. s.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
28.05.2019M&L insolvency, k. s.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
13.05.2019Okresný súd PrešovVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu