Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/297/2019

(FO) Palko Vladimír (02.05.1968)

Partizánska 3265, 05801 Poprad

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
30.09.2019Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
27.05.2019Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
27.05.2019Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
27.05.2019Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
13.05.2019Okresný súd PrešovVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu