Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/320/2019

(FO) Dudič František (03.02.1956)

Podskalka 1826, 06601 Humenné

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
13.01.2021Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
27.05.2019Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
27.05.2019Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
27.05.2019Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
16.05.2019Okresný súd PrešovVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu