Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/51/2019

(FO) Kasášová Irena (08.04.1960)

Šurany , 94201 Šurany

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
28.10.2019Podunajská konkurzná k.s.Súpis všeobecnej podstaty
15.10.2019Podunajská konkurzná k.s.Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty
22.05.2019Podunajská konkurzná k.s.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
22.05.2019Podunajská konkurzná k.s.Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
22.05.2019Podunajská konkurzná k.s.Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
17.05.2019Okresný súd NitraVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu